De kerk een veilige plek voor iedereen!?

We willen graag dat je je veilig voelt in de Bethelkerk. Veilig om te zijn wie je bent. Veilig om je geloof te beleven. Maar ook om nare en vervelende dingen bespreekbaar te maken, die je zijn overkomen of die je gesignaleerd hebt

Je mag ook verwachten dat de kerk een veilige plek is. Toch is die veiligheid niet vanzelfsprekend. De kerk vindt het belangrijk dat ons gedrag past bij het christelijk geloof. In de kerk kán er sprake zijn van ongepast en ongewenst gedrag, in de vorm van: machtsmisbruik, seksueel misbruik (ook in pastorale relaties), fysieke mishandeling, pesten, intimidatie, geestelijke mishandeling, discriminatie, enz. Wat doen we de Heere God daar een verdriet mee. Hij loopt imago-schade op als wij, als christenen onder elkaar dergelijke grenzen overschrijden. We roepen elkaar iedere keer op en belijden naar de Heere en elkaar: “We zullen de Heere liefhebben boven alles, en de naaste als onszelf”.

De kerkenraad van de Bethelkerk heeft hier haar verantwoordelijkheid in genomen en preventief een aantal stappen gemaakt

 • de dominee heeft de gedragscode voor predikanten onderschreven en beloofd hiernaar te handelen
 • er wordt gewerkt volgens het Stappenplan een Veilige kerk en zullen er alles aan doen om grensoverschrijdend gedrag en misbruik te voorkomen
 • mocht een situatie zich voordoen dan nemen de kerkenraad  contact op met het Meldpunt en werken we volgens protocol
 • er zijn twee interne vertrouwenspersonen aangesteld. Er is bewust gekozen voor twee gemeenteleden die geen lid zijn van de kerkenraad. De vertrouwenspersonen zijn gemeenteleden “van de kerkvloer” met een onafhankelijke, neutrale positie die het vertrouwen genieten van zowel de gemeenteleden als de kerkenraad.
 • er is een commissie veilige kerk gevormd
 • er zal een Verklaring omtrent Gedrag ( VOG) worden aangevraagd voor alle betrokkenen
 • er wordt gehouden aan een gedragscode en omgangsregels
 • er wordt over het onderwerp gesproken en er wordt voorlichting gegeven aan de gemeente op diverse bijeenkomsten.

Voorlichting en preventie

Naast bovengenoemde zaken geven de vertrouwenspersonen ook voorlichting aan de kerkenraad, aan de gemeente. Ze worden voor het preventie- en voorlichtingsdeel ondersteund door een Commissie Veilige Kerk (met daarin een ouder, de coördinator van het kosterswerk en de oppas, iemand van de zondagsschool, iemand uit de leiding van de jeugdsoos, iemand met ervaring in de kinderopvang en de twee vertrouwenspersonen)

In 2020 is informatie gegeven naar de gemeente toe door o.a. bovengenoemde stukken te delen en te plaatsen op deze website.

In 2021 is er een voorlichtingsavond geweest verzorgt door Prakijk den Uijl. De gemeente Rotterdam heeft actief beleid om seksueel misbruik in (geloofs)gemeenschappen terug te dringen, en bood o.a. in dit kader de mogelijkheid aan om gratis een tweetal toerustingsavonden te ontvangen in de eigen gemeente.

De eerste avond op 14 oktober ’21 was bedoeld voor (jongeren)werkers in de kerk, medewerkers van de zondagsschool en oppas, kosters e.d. Jantine den Uijl, een deskundige hulpverlener met ruime ervaring in Reformatorische kerken, heeft voorlichting gegeven aan leiders van de zondagschool, de jeugdsoos, de vertrouwenspersonen Joost en Thea Beijl en een afvaardiging van de kerkenraad.

Er is begin november 2021 ook nog een tweede toerustingsavond geweest, voor de jeugd zelf. Deze werd verzorgd door Stichting Chris & Voorkom.

We hebben in 2023 een training gevolgd voor aandachtsfunctionaris Veiligheid. De cursus werd verzorgd door stichting Chris en werd gestimuleerd en gefinancierd vanuit Gemeente Rotterdam. Zie verder https://volwassenen.chris.nl/training-aandachtsfuctionaris-veiligheid/ . Onze aanbevelingen zijn teruggekoppeld naar de kerkenraad en men heeft besloten om geen aparte aandachtsfunctionaris aan te stellen. Het thema “Huiselijk geweld en onveilige thuissituatie” is ook aandachtsgebied voor de predikant.  Het thema nemen we als commissie Veilige kerk mee in onze preventie en voorlichting.

 

Gedragscode

Er is met elkaar een gedragscode op gesteld hoe we met elkaar om willen gaan in de kerk en waar we elkaar op aan kunnen en zullen spreken.

Omgangsregels maken de gedragscode wat concreter. Met name voor het jeugdwerk hebben we voor de jongeren en de leiding een vertaling gemaakt om hier makkelijker met elkaar in gesprek te gaan.

gedragscode en omgangsregels

gedragscode vertaalt naar omgangsregels voor het Jeugdwerk

Wij vragen van alle medewerkers en vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Omgangsregels

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 6. Ik negeer de ander niet.
 7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 8. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 9. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 11. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 12. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
 13. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meldt dit zo nodig bij de leiding of één van de interne vertrouwenspersonen in de kerk

Extra voor de leiding van het jeugdwerk

15. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

Vertrouwenspersonen

Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag, kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Dat geldt voor leden en niet-leden, man of vrouw, jong of oud. Ook als je denkt dat je je op een ongewenste manier hebt gedragen, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Zij bieden een luisterend oor, geven zo nodig advies en verwijzen door waar nodig en denken met je mee wat je het beste kunt doen. Ook biedt hij of zij begeleiding aan jou als hulpvrager wanneer dat nodig of gewenst is.

Als er binnen onze gemeente behoefte is aan een vertrouwelijk gesprek, fungeren de vertrouwenspersonen als aanspreekpunt

Contact opnemen met de vertrouwenspersonen kan via de telefoon: +31105922225 of via het speciale e-mailadres, waar alleen zij persoonlijk toegang toe hebben:

Thea Beijl- Mak vertrouwenspersoon_vrouw@cgkmaassluis.nl

Joost Beijl           vertrouwenspersoon_man@cgkmaassluis.nl 

zelf een keus maken wie je in vertrouwen neemt

Het Meldpunt ….. bijvoorbeeld als je er liever niet intern over praat

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) is als een onafhankelijke stichting opgericht door de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken. Het Meldpunt opereert los van de kerken en heeft geen formele binding met de kerkgenootschappen. Inhoudelijk is zij geen verantwoording schuldig aan genoemde kerkgenootschappen. Iedereen die zich meldt bij het Meldpunt kan er zeker van zijn dat zijn / haar gegevens veilig zijn.

De kerken, verbonden aan het Meldpunt, verklaren dat seksueel misbruik de grens overschrijdt van persoonlijke integriteit en slachtoffers ernstig beschadigt. Seksueel misbruik in kerkelijke relaties schaadt het vertrouwen dat de gezagspositie met zich meebrengt. Dit is in strijd met wat ons in Gods Woord wordt voorgehouden ten aanzien van de omgang met de naaste.

Bij het Meldpunt Misbruik (SMKR) kunnen meldingen van seksueel misbruik gedaan worden door (ex) leden van bovengenoemde kerken. Ook zij die geen lid zijn van deze kerken, maar wel een functioneel contact hebben (gehad) met één van de kerkelijke functionarissen van bovengenoemde kerken kunnen het misbruik melden bij het Meldpunt Misbruik. Het Meldpunt begeleidt slachtoffers indien gewenst bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.