Bethelkerk Maassluis

Omzien naar elkaar

Iedere eerste zondag van de maand is er koffiedrinken na morgendienst.

Soms gaat het over alledaagse dingen, of over gezondheid, werk of school. Of wat er speelt in het gezin of op het werk. Maar ook praten we na over wat de preek met je doet, of hoe de Heere werkt in je leven.

Iedere zondag ontmoeten we elkaar in de kerkdiensten. Naast de kerkdiensten is er in de kerk van alles en voor iedereen te doen. Er worden in diverse vormen aan Bijbelstudie gedaan
• Bijbelstudiegroep 1 ( vanaf ongeveer 50 jaar)
• Bijbelstudiegroep 2 ( vanaf ongeveer 30 jaar)
• Bijbelstudiegroep 3 ( tot ongeveer 20 jaar)
• Catechisatie voor jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten
• zondagsschool voor de kinderen in de basisschoolleeftijd
• een mannenvereniging en een vrouwenvereniging
• onderling contact ochtenden ( voor alle leeftijden)

Activiteitencommissie

Ook is er een “Activiteiten commissie” OVO ( Overkoepelend Verenigings Orgaan) wat een aantal keren per jaar iets organiseert waar de hele gemeente aan mee kan doen, met als doel elkaar beter leren kennen in een andere omgeving. Denk dan aan een warme (stamppot)maaltijd, een herfst-of strandwandeling, een voorlichtings- avond, de paasviering op Tweede Paasdag.

Persoonlijk contact

Het is soms goed om een persoonlijk gesprek te hebben over wat je bezig houdt, in je geloof, of in het dagelijks leven.

Generaties kunnen van elkaar leren en met elkaar meeleven.

Omzien naar anderen

DIACONIE (Andere mensen helpen)

‘Wat u gedaan hebt aan een van de minste van mijn broeders,’ zegt Jezus, ‘dat hebt u aan Mij gedaan.’ Hij zegt ook:…….wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.

Jezus deed het ons vóór: mensen in nood helpen. Wij noemen dit diaconaat. Dat diaconaat krijgt vorm in de eigen kerkelijke gemeenschap, maar ook daarbuiten. De diakenen hebben daarin een taak. Ze willen er zijn voor de ander, hem/haar helpen in de nood waarin hij/zij verkeert. Diaconaat is de hulp die de gemeente geeft aan de mens, de samenleving en de schepping in noden waarin zij verkeren. Wij doen dit in opdracht van onze Heer en Heiland Jezus Christus.

In de kerkenraad zijn de diakenen verantwoordelijk voor het taakveld diaconaat.

U kunt contact opnemen met de diaconie via de email. Zij zullen vertrouwelijk met uw vraag omgaan en contact met u opnemen.

God vraagt echter van elke christen een diaconale (behulpzame) houding.

De gemeenteleden worden daarom ook ingeschakeld en andersom zullen de gemeenteleden de diakenen wijzen op concrete noden in de gemeente en daarbuiten.

Het diaconaat kent 4 werkvelden:
1. De eredienst (bijv. inzamelen van de collecten)
2. De gemeente (bijv. financieel / praktische ondersteuning van gemeenteleden)
3. De samenleving (bijv. samenwerken met andere diaconieën / maatschappelijke organisaties)
4. Werelddiaconaat (bijv. financieel ondersteunen van allerlei projecten)

1. De eredienst (intern)

Het eerste waaraan meestal gedacht wordt bij de relatie diaken en eredienst is de collecte. Elke eredienst wordt er geld opgehaald voor een diaconaal doel. Dit kan een doel binnen Nederland zijn zoals voor de thuis- en daklozen. Of voor een doel in de derde wereld zoals Afrika.

Aandacht voor het gebed is een wezenlijke dienst van de kerk aan de wereld. Het gebed voor de nood en de schuld van christenheid en wereld heeft een fundamentele plaats in de eredienst.

De diaken heeft ook een eigen bijdrage in de viering van het Heilig Avondmaal. De taak van de diaken loopt immers helemaal weg uit het voorbeeld van Christus bij de voetwassing en de instelling van het Avondmaal. In het gereedmaken en (be)dienen aan de Tafel hebben diakenen een eigen taak.

2. De gemeente (intern)

Diaconaat is fundamenteel voor het geloof en de gemeente. Daarom houden de diakenen zich bezig met de opbouw van het gemeentediaconaat. Diaconaat is niet een gedelegeerde activiteit die diakenen verrichten vóór onze gemeente, maar is een gezamenlijke aangelegenheid van onze hele gemeente. Het gaat niet alleen om ambtelijk hulpverlenen door diakenen, maar ook om het hulpverlenen door leden van onze gemeente.

De diakenen zijn (mede) verantwoordelijk voor het onderling contact. Er is overleg met de ouderlingen. Er worden afspraken gemaakt wie welke bezoeken zal afleggen.

In het diaconale huisbezoek gaat het erom met de mensen contact te hebben vanuit diaconaal oogpunt en met diaconale bedoelingen. Vroeger was dat vaak het halen van geld bij rijkere mensen en het uitdelen van dat geld bij arme mensen. Wij gebruiken daarvoor de woorden inzamelen en uitdelen van gaven. Gaven zijn de mogelijkheden die ons geschonken zijn en waar we dus anderen mee van dienst mogen zijn. Wat in onze tijd soms veel belangrijker is dan geld, zijn de gaven van tijd en aandacht.

Zo kan het diaconale huisbezoek in het teken staan van de vragen: wat hebt u te geven aan de gemeente en wat hebt u nodig van de gemeente? Op deze wijze geeft een diaken ook leiding aan de gemeente.Er wordt recht gedaan aan ieders mogelijkheden en behoeften.

3. De samenleving (extern)

Aandacht voor diaconaat in de samenleving betekent dat het niet alleen gaat om het direct helpen van mensen in nood, maar dat ook gespeurd wordt naar oorzaken van deze noden. In het eerste wordt barmhartigheid verricht, in het laatste wordt een eerste stap gezet in het werken aan gerechtigheid.
Vanuit de ervaring van en met mensen in nood kan ontdekt worden dat meerderen in een identieke situatie verkeren.

Als het gaat om plaatselijke problemen is er ook samenwerking tussen diaconieën van verschillende kerken.

4. Werelddiaconaat (extern)

Het Werelddiaconaat beperkt zich niet tot sociaal werk, maar dient zicheveneens bezig te houden met sociale gerechtigheid. Dus naast de directe hulp aan de mens in nood is ook het wegnemen van de oorzaken van die nood van belang. Het regelmatige gebed voor de ander is mogelijk. Diaconale hulp kan op die manier meer worden dan alleen financiële hulp.