Privacy statement  Christelijke Gereformeerde Bethel kerk te Maassluis

Maassluis, 24 mei 2018, versie 1

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Maassluis verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid. Het Dienstenbureau te Veenendaal ondersteunt ook onze lokale gemeente.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op de website www.cgkmaassluis.nl.

Doel van verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.

Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, de zondagse nieuwsbrief.

Het Dienstenbureau verricht werkzaamheden voor de deputaatschappen van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Een van de taken is het bijhouden van het adressenbestand waar ook alle leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in vermeld staan.

Daarbij kunt u denken aan de verzending van ons blad Doorgeven, de periodieken Verbonden en Connect (TUA), vele berichten aan predikanten, kerkenraden, diaconieën, deputaten en de verzending van stukken in verband met de synodebijeenkomsten (PS en GS).

Verwerking van uw gegevens

Van de leden van de plaatselijke gemeente worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd.

Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie (o.a. de dominee, de preekvoorziener, de koster e.d.) Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van e-mailadressen met als domeinnaam ….@cgkmaassluis.nl

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden niet herleidbaar tot personen geplaatst op de website. Worden foto’s die herleidbaar zijn tot een persoon geplaatst, dan wordt de betreffende gemeenteleden vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd. De foto van de predikant is met toestemming van hem geplaatst en dient het gerechtvaardigd belang.

Uitzending kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl

Bij live uitzenden van kerkdiensten en het beschikbaar stellen van eerdere kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl vermelden we in principe alleen de basis gegevens.(Naam van de voorganger- Bijbelgedeelte)  Persoonlijke informatie ten behoeve van de voorbede doen we alleen op verzoek van de betrokkene.

 Nieuwsbrief

Onze gemeente is een gemeenschap die (onder andere) op zondag samenkomt in een kerkdienst. Iedere week wordt er via de mail een zondagsbrief uitgedeeld met informatie over de dienst, informatie over zieken of jarigen in de gemeente en informatie over aankomende activiteiten met (e-mail)adressen van de organisatoren. Het delen van deze informatie is een belangrijk onderdeel zijn van onze kerkelijke gemeente: aandacht voor elkaar is in de kerk belangrijk! Indien we deze gegevens in een zondagsbrief willen opnemen, zorgen we er voor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie die openbaar wordt gemaakt. We vragen vooraf toestemming aan mensen om hun gegevens in de zondagsbrief neer te zetten (via de e-mail) doet en de mensen moeten zich vrij voelen om ‘nee’ te zeggen.

Als een lid van de gemeente iets organiseert of een oproep plaatst, plaatsen we in principe de contactgegevens van degene die een activiteit organiseert ten behoeven van het belang van de organisatie.

 Publicatie kerkblad

Het kerkblad is alleen voor intern gebruik en bevat o.a. een verjaardagslijst. We zijn terughoudend in het vermelden van persoonlijke omstandigheden in de rubriek “voor en uit de gemeente”. Het kerkblad wordt gedeeld met een aantal oud-leden en predikanten en met een aantal plaatselijke gemeentes uit de classis Rotterdam in het kader van onderling verbonden zijn en meeleven.

 Beveiliging persoonsgegevens

De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Er zijn afspraken gemaakt in het kader van de AVG met

  • Seven Yards, Maasland , het bedrijf wat de webhosting voor ons verzorgd.
  • EFKA-SOFT, Leeuwarden: ( offline) sofwarepakket Ekklesia t.b.v. de ledenadministratie
  • LaPosta, email –marketing programma , met daarin de emailadressen van de leden en geregistreerde gasten t.b.v. de zondagse nieuwsbrief
  • Het Diensten bureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Veenendaal

Bewaartermijn persoonsgegevens

De scriba bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de plaatselijke gemeente van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Ook wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de contactpersoon AVG info@cgkmaassluis.nl , in ons geval de scriba. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG , in ons geval de scriba: info@cgkmaassluis.nl

Websites van derden / links

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Clickgedrag en cookies

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor overige vragen verwijzen we graag naar de landelijke website van de Christelijke Gereformeerde kerken.

Maassluis, 24 mei 2018, versie 1