Een overzichtelijke gemeenschap van rond de honderd leden, van alle leeftijden, waar je gezien wordt en snel vertrouwd raakt

Wij zijn een kleine kerkelijke gemeenschap. Wij kennen een gereformeerde traditie. We geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoorstelbare liefde.  Wij aanvaarden de Bijbel als Woord van God, dat wil zeggen: als bron en norm voor ons leven.

Als gemeente willen we toegewijd aan God leven (geloof), echt en hecht in liefde met elkaar omgaan (gemeente) en van het Evangelie in woord en daad getuigen (dienst). Deze drie aspecten zijn nauw verweven.

We willen opzien naar de Heere ( “God liefhebben boven alles”), omzien naar elkaar en omzien naar anderen, dichtbij en ver weg (” ….en onze naaste liefhebben als onszelf”)

We lezen uit de Herziene Statenvertaling en zingen minimaal 2 Psalmen uit de berijming van 1773. Verder zingen we uit de Liedbundel Weerklank.

Wij geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoorstelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Zijn zoon Jezus Christus naar ons toe te komen. Daarin ligt onze enige Troost.

De kerk is er niet voor zichzelf, voor het in stand houden van een organisatie of van activiteiten. Het gaat om de band met God, om geloof in de levende Jezus Christus, om vervulling met de Heilige Geest. Dat is wat ons verbindt en daarom vormen we samen een gemeente. We stimuleren en inspireren elkaar, zoeken samen God en volgen samen Jezus. Dat gebeurt o.a. in kerkdiensten en op Bijbelkringen, en vanuit deze inspiratie zetten we ons in voor anderen.

…maar het draait niet om de activiteiten, het draait om God en mensen.

“Maar wat blijft is geloof, hoop en liefde, deze drie maar de meeste van deze drie is de liefde.” – 1 Kor 13: 8 en 13

Wat zou het mooi zijn als we in deze tijd randvoorwaarden scheppen voor liefde. Door te denken en te organiseren vanuit het individu, door te inventariseren, te luisteren en goede vragen te stellen. Door een gevoel van samen te creëren, door in te spelen op de nood, door verlies te erkennen en perspectief te bieden.

Door ons leven in Gods hand te leggen en te leven vanuit de beloften van God, dwars door crises heen, door de dood heen. Een gemeenschap waar mensen elkaar laten merken: ik laat je niet los en we zoeken samen en persoonlijk Gods aanwezigheid. Staat God niet boven de tijd? Er is toch genade en vrede van Hem die is, die was en die komt (Openbaring 1:4). Er is toch die stem van Jezus Christus die tegen zijn leerlingen zegt: En zie Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Amen (Mattheüs 28:20)

Zo hopen we in verbinding te zijn met elkaar, met u en met jou. Iedere zondag lezen we in een kerkdienst een gedeelte uit de Bijbel en krijgen uitleg over wat het voor ons dagelijks leven betekent. Dat geeft stof tot nadenken, maar ook richting, rust en ruimte, juist in deze tijd.  We bidden met en voor elkaar. Ook voor jou als je dat fijn vindt.

Onze gemeenschap heeft een dagelijks bestuur/ kerkenraad en  een eigen dominee.  Neem gerust contact met één van hen op.

We ontmoeten elkaar  als gemeente elkaar ook op andere dagen dan de zondag. In het seizoen (van september tot juli) zijn nog andere activiteiten zoals catechisaties, een preekbespreking, verenigingen voor de jongeren en een aantal bijbelstudiekringen. Ook is er regelmatig een Onderling Contact-ochtend, waar iedereen van harte welkom is.

We staan in verbinding met andere kerken in Maassluis en nemen deel aan het Platform van Kerken.  We steunen o.a. de voedselbank. We nemen deel aan de Week van Gebed, de Nacht van gebed en de Nationale-Burendag. 

Kerk – aan- de Markt. Als één van de twee kerken aan het Marelplein staan onze kerkdeuren open op de vrijdagse weekmarkt (april tot en met september)