De Kerkenraad is het “bevoegd gezag” van de gemeente, het dagelijks bestuur en wil vooral geestelijke leiding geven aan de gemeente. De predikant, de dominee is lid van de kerkenraad. Daarnaast moeten er natuurlijk ook bestuurlijke zaken geregeld worden

Onder hun verantwoording is er

    • een scriba/ secretaresse ( die alle post in de gaten houdt en de vergaderingen notuleert)
    • een penningmeester ( die alle financiën regelt ) en
    • een Commissie van Beheer (die het onderhoud van het gebouw en techniek regelt)
    • een preekvoorziener (die de afspraken met de gastpredikanten en de eigen predikant maakt)
    • een koster (die zondags verantwoordelijk is voor alles rondom een kerkdienst)

Ouderlingen

Email:  info@cgkmaassluis.nl

Harry Petersen ( aftredend 2026)

Robert Smit (aftredend 2028)

Diaken

Email: diaconie@cgkmaassluis.nl

Reinier Wakker (aftredend 2027)

Adres

Alle post graag naar één centraal adres:

Email: info@cgkmaassluis.nl

Postadres:

Wagenstraat 9

3142 CR Maassluis

Gastpredikanten die hun liturgie willen doormailen naar de koster/ organist/ het beamerteam kunnen dat rechtstreeks doen via de mail naar liturgie@cgkmaassluis.nl . Graag uiterlijk woensdagavond.